صنایع دستی

از مهمترین صنایع دستی شهرستان لردگان می توان به قالی، گلیم، جاجیم، البسه محلی(ملیله دوزی، منجق بافی، سنگ دوزی و گلدوزی) اشاره نمود.