معرفی فرماندار

نام :ملک محمد                    نام خانوادگی : قربان پور                           فرزند :
متولد:                                 صادره از : اردل                                       تحصیلات: دکترا