ملک محمد قربان پور فرماندار شهرستان لردگان بعنوان فرماندار برتر ستاد ساماندهي امور جوانان شهرستان هاي ده گانه استان برگزيده شد.

کد خبر: 154172 تاریخ انتشار: 1399/05/07
نمایش: 84
اخبار
ملک محمد قربان پور فرماندار شهرستان لردگان بعنوان فرماندار برتر ستاد ساماندهي امور جوانان شهرستان هاي ده گانه استان برگزيده شد. بر اساس ارزيابي وزارت ورزش و جوانان وشيوه نامه ارزيابي عملکرد ستادهاي ساماندهي امور جوانان کشور ، ستاد ساماندهي امور جوانان شهرستان لردگان مقام اول را در ارزيابي عملکرد شهرستانهاي استان کسب نمود. .رونوشت نامه شماره 1422/207/99/ص مورخ 31/4/99 الصاق مي باشد.
ملک محمد قربان پور فرماندار شهرستان لردگان بعنوان فرماندار برتر ستاد ساماندهي امور جوانان شهرستان هاي ده گانه استان برگزيده شد.
بر اساس ارزيابي وزارت ورزش و جوانان  وشيوه نامه ارزيابي عملکرد ستادهاي ساماندهي امور جوانان کشور ، ستاد ساماندهي امور جوانان شهرستان لردگان مقام اول را در ارزيابي عملکرد شهرستانهاي استان کسب نمود.
.رونوشت نامه شماره 1422/207/99/ص مورخ 31/4/99 الصاق مي باشد.   
 

افزودن دیدگاه