ملاقات مردمي فرماندار شهرستان لردگان

کد خبر: 154651 تاریخ انتشار: 1399/08/05
نمایش: 56
اخبار
ملک محمد قربان پور فرماندار شهرستان لردگان در مورخ 5-8-99به صورت چهره به چهره با 25نفر از شهروندان لردگاني که از مناطق مختلف اين شهرستان امده بودند در محل ميز خدمت فرمانداري ديدار داشته اند

ملک محمد قربان پور فرماندار شهرستان لردگان در مورخ 5-8-99به صورت چهره به چهره با 25نفر از شهروندان لردگاني که از مناطق مختلف اين شهرستان امده بودند در محل ميز خدمت فرمانداري ديدار داشته اند . عمده مسائل مطرح شده توسط مردم در اين ديدارها (ملاقات مردمي ) وام ازدواج جوانان –مشکلات مرتبط با طرح هادي روستايي –اشتغال جوانان –دانشگاه و سلامت –مشکلات شهرداري –رفع موانع توليد –وبروکراسي اداري بوده که فرماندار محترم دستور پيگيري ورفع مشکلات طرح شده را دادند.
 
 

افزودن دیدگاه