ملاقاتهاي مردمي فرمانداري شهرستان لردگان

کد خبر: 155126 تاریخ انتشار: 1399/10/22
نمایش: 62
اخبار
بر اساس دستوالعملهاي صادره از وزارت کشور و استانداري مبني برملاقاتهاي مردمي فرمانداران با مردم به صورت چهره به چهره لذا در مورخ 22-10-99 سرپرست فرمانداري شهرستان لردگان با تعداد 30نفر از اهالي شهرستان لردگان که از بخشهاي مختلف شهرستان به فرمانداري مراجعه نموده بودند به صورت چهره به چهره با انها ديدار و ملاقات داشته بود و عمده مشکلات انها بحث اشتغال و مساعدت و همکاري و هماهنگي بين بخشي بود که دستورات لازم براي پيگيري انها صادر گرديد

بر اساس دستوالعملهاي صادره از وزارت کشور و استانداري مبني برملاقاتهاي مردمي فرمانداران با مردم به صورت چهره به چهره لذا در مورخ 22-10-99 سرپرست فرمانداري شهرستان لردگان با تعداد 30نفر از اهالي شهرستان لردگان که از بخشهاي مختلف شهرستان به فرمانداري مراجعه نموده بودند به صورت چهره به چهره با انها ديدار و ملاقات داشته بود و عمده مشکلات انها بحث اشتغال و مساعدت و همکاري و هماهنگي بين بخشي بود که دستورات لازم براي پيگيري انها صادر گرديد
 
 

افزودن دیدگاه