جلسه مشورتي و برنامه ريزي برگزاري انتخابات رياست جمهوري وشوراهاي اسلامي شهر و روستا در فرمانداري لردگان بر گزار شد

کد خبر: 155439 تاریخ انتشار: 1399/12/02
نمایش: 44
اخبار
اولين جلسه مشورتي و برنامه ريزي برگزاري انتخابات رياست جمهوري وشوراهاي اسلامي شهر و روستا در فرمانداري لردگان با حضور مهندس سعيد صالحي سرپرست فرمانداري ، معاونين فرمانداري ،بخشداران وکارشناسان مربوطه در محل دفتر فرماندار برگزار گرديد

اولين جلسه مشورتي و برنامه ريزي برگزاري انتخابات رياست جمهوري وشوراهاي اسلامي شهر و روستا در فرمانداري لردگان با حضور مهندس سعيد صالحي سرپرست فرمانداري ، معاونين فرمانداري ،بخشداران وکارشناسان مربوطه در محل دفتر فرماندار برگزار گرديد
در اين جلسه مشورتي سعيد صالحي سر پرست فرمانداري لردگان گفت : يکي از وظايف ذاتي وزارت کشور بر گزاري انتخابات است لذا امروز اولين جلسه هماهنگي ان را برگزار کرديم و انتظار داريم همه با رعايت قانون و بر اساس دستوالعملهاي قانوني بتوانيم انتخابات رياست محترم جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر وروستاها را برگزار کنيم  با توجه يه دارا بودن نيمه از روستاهاي استان در اين شهرستان مي طلبد که هم مسئولين استاني کمک کنند وامکانات لازم را در اختيار بگزارند و هم مسئولين شهرستان و متصديان ان در وزارت کشور (فرمانداري و بخشداريها ) تمام سعي و کوشش انها سلامتي انتخابات و رعايت قانون باشد.
در ادامه جلسه معاونين محترم و بخشداران چهار بخش و کارشناسات نظرات قانوني خود را به جلسه ارائه نمودند وتصميمات لازم اتخاذ گرديد
 

افزودن دیدگاه