دوره اموزشي بازرسين وزارت کشور بر انتخابات در لردگان بر گزار شد

کد خبر: 156126 تاریخ انتشار: 1400/03/24 14:10:16
نمایش: 70
اخبار
دروه اموزشي ويژه بازرسين وزارت کشور بر انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسللامي شهر و روستا در شهرستان لردگان با حضور عضوهيات بازرسي وزارت کشور در استان (ملک محمد محموديان )در محل سالن بهورزي شبکه بهداشت ودرمان لردگان بر گزار گرديد

دروه اموزشي ويژه بازرسين وزارت کشور بر انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسللامي شهر و روستا در شهرستان لردگان با حضور عضوهيات بازرسي وزارت کشور در استان (ملک محمد محموديان  )در محل سالن بهورزي شبکه بهداشت ودرمان لردگان بر گزار گرديد
ابتدا قاسم دانشيار رئيس بازرسي وزارت کشور و معاون عمراني  فرمانداري شهرستان لردگان گفت : ما در شهرستان لردگان 231شعبه اخذ راي داريم که 30شعبه ان در شهر لردگان و 100شعبه ان در بخش مرکزي و 48شعبه ان در بخش فلارد و53 شعبه ان در بخش منج و30شعبه ان در بخش رودشت مي باشد که برنامه ريزي شده افراد بازرس و سر بازرسين ان انتخابر گرديدند وامروز هم شاهد اموزش انها هستيم .
در اين جلسه ملک محمد محموديان گفت : امروز جلسه آموزشي بازرسين وزارت کشور در شهرستان لردگان بخش فلارد بخش منج و بخش رودشت و مرکزي را داشتيم در اين جلسه عمده وظايف محوله بازرسين براي انها تشريح و توجيهات لازم وظايف بازرسي در شعب اخذ راي به انها گفته شد اميدواريم بازرسين ما در شعب کمک کار ساير عوامل اجرايي در سطح شهرستان لردگان باشند وبه وظيفه محوله خود عمل نمايند .
 

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1400/05/03