واگزاري سند زمين آرامستان شهر لردگان به شهرداري اين شهر

کد خبر: 156535 تاریخ انتشار: 1400/06/19 12:49:52
نمایش: 102
اخبار
پس از ساليان پيگيري مسئولين و شوراهاي اسلامي و شهرداران وپيگيري جدي استاندار محترم و نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي وفرمانداري طي جلسه اي با حضور رضا باباميري فرماندارشهرستان لردگان و سيد احسان حسيني مدير املاک راه و شهرسازي استان و معاونت حفاظت منابع طبيعي استان و سرپرست شهرداري و رئيس شوراي شهر لردگان وجمعي از مسئولين شهرستان در محل فرمانداري سند واگزاري زمين 7/7 هکتاري آرامستان لردگان تحويل شهرداري لردگان گرديد

پس از ساليان پيگيري مسئولين و شوراهاي اسلامي و شهرداران وپيگيري جدي استاندار محترم و نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي وفرمانداري طي جلسه اي با حضور رضا باباميري فرماندارشهرستان لردگان و سيد احسان حسيني مدير املاک راه و شهرسازي استان و معاونت حفاظت منابع طبيعي استان و سرپرست شهرداري و رئيس شوراي شهر لردگان وجمعي از مسئولين شهرستان در محل فرمانداري سند واگزاري زمين 7/7 هکتاري آرامستان لردگان تحويل شهرداري لردگان گرديد
شهرداري لردگان با تحويل اين زمين بايستي زير ساخت هاي لازم را از جمله جاده دسترسي و غسالخانه و سرخانه و....در اين زمين اماده نمايند از انجائيکه قبرستان فعلي لردگان ديگر جايي براي دفن اموات وجود ندارد لذا شهرداري لردگان با اخذ واگزاري و سند ان مي تواند آرامستان جديد شهر لردگان را مهياي دفن اموات نمايد
سيد احسان حسيني مدير املاک راه و شهرسازي استان گفت : با پيگيريهاي فرماندار شهرستان لردگان در خصوص تامين زمين آرامستان جديد شهر لردگان امروز تشکيل جلسه داديم پيگيريهاي لازم را از طريق اداره کل منابع طبيعي استان زمين را در حريم شهر تحويل گرفتيم و مطابق طرح و کمسيون امور زير بنايي استا ن و شوراي برنامه ريزي استان کاربري لازم تصويب شد وپس از طي فرايند قانوني مساحت 7/7هکتار تحويل شهرداري لردگان گرديد با توجه به اينکه آرامستان موجود ظرفيت لازم و پتانسيل لازم را جهت بهره برداري و استفاده مطلوب را نداشت لذا شهرداري لردگان با تحويل اين زمين مي تواند با انجام زير ساخت هاي لازم اب و برق و راه و غسال خانه وسردخانه و... زمينه لازم براي استفاده مردم در اينده را فراهم نمايد
وي در ادامه گفت : در خصوص واگزاري زمين مسکن ملي با توجه به اينکه 80نفر در اقدام ملي ثبت نام کرده اند در اين شهرستان و واجد شرائط بودند يک زميني در حريم شهر به اين کار اختصاص داديم وبا بررسي هاي ميداني تا يکي دو ماه اينده زمينهايي که زير ساخت هاي لازم را دارند و ودر کمسيون ماده 5بحث کاربري انها مطرح شد تحويل اداره کل مسن و شهر سازي خواهد شد
در ادامه جلسه مهندس توکلي معاون منابع طبيعي استان گفت : بحث اجراي تفاهم نامه بين وزارتين جهاد کشاورزي و راه وشهر سازي پيگيري شد مطابق اين تفاهم نامه زمينهايي که در حريم ودر محدوده شهرهستند مشخص مي شوند و در اختيار راه و شهرسازي قرار بگيرند اين کار در دو ماهه اينده انجام مي شود .
 

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1400/06/31