هياتهاي اجرايي و نظارت شهرستان لردگان با آرمانهاي شهداء تجديد ميثاق کردند

کد خبر: 212293 تاریخ انتشار: 1402/08/09 08:40:34
نمایش: 123
اخبار
هياتهاي اجرايي و نظارت شهرستان لردگان در اولين برنامه کاري خود با شهداي دفاع مقدس ميثاق بسته اند

هياتهاي اجرايي و نظارت شهرستان لردگان در اولين برنامه کاري خود با شهداي دفاع مقدس ميثاق بسته اند
منصور کريم زاده فرماندار ورئيس هيات اجرايي انتخابات حوزه مرکزي شهرستان لردگان گفت : مهمترين اولويت شهرستان لردگان درحال حاضرودراين برهه زماني موضوع انتخابات است وبه همه عوامل اجرايي ،ستادهاي انتخابات فرمانداريها ،هياتهاي اجرايي و نظارت وهمچنين بازرسي وديگر عواملي که به هرنحودرانتخابات دخيل مي باشند ومسئوليت دارند اصل بي طرفي مطلق را درانتخابات خط قرمز خود بدانند وبراي برگزاري انتخابات به رهنمودهاي مقام معظم رهبري ومرقانون توجه بشود وچنانچه ازهرعاملي که دخيل در انتخابات هستند تخلفي خداي ناکرده صورت پذيرد برابرمقررات وقوانين به تخلفات اداري و مقامات قضايي معرفي خواهند شد .لذا توجه به چهارراهبرداصلي (امنيت، مشارکت، سلامت، ورقابت سالم )که مقام معظم رهبري فرمودند ورعايت دقيق مر قانون در انتخابات الزامي است .
يوسف صفايي مسئول روابط عمومي فرمانداري شهرستان لردگان

 

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1402/09/15