معرفی فرماندار

نام :رضا                           نام خانوادگی : بابامیری                           فرزند : بهمن    
متولد: 1351                     صادره از : لردگان                                      تحصیلات: فوق لیسانس علوم سیاسی

 

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1401/11/08