شرح وظایف

- فرماندار در قلمرو ماموريت خويش به عنوان نماينده عالي دولت ، مسئوليت اجراي سياست هاي عمومي كشور در ارتباط با وزارتخانه ها وموسسات وشركت هاي دولتي وساير دستگاههايي كه به نحوي از بودجه عمومي دولت استفاده مي نمايند ، نهادهاي انقلاب اسلامي ، نيروهاي انتظامي شوراهاي اسلامي شهر وشهرداري ها وموسسات عمومي غير دولتي را عهده دار خواهند بود .
تبصره ۱- نيروهاي انتظامي در چارچوب وظايفي كه در ارتباط با امنيت مناطق دارند ، تحت نظارت {فرماندار} عمل خواهند كرد .
تبصره ۲ – استاندار به عنوان نماينده عالي دولت در برابر رئيس جمهور وهيات وزيران مسئول بوده وبه عنوان نماينده وزير كشور مسئوليت اجراي وظايف واختيارات آن وزارت را در استان عهده دار خواهد بود ودر مقابل وزير كشور پاسخگوست (به همين ترتيب فرماندار نيز مسئوليت هاي مذكور را در مقابل استاندار ووزير كشور عهده دار مي باشد)
ماده ۲- وظايف واختيارات {فرمانداران}در قلمرو ماموريت خويش به شرح زير مي باشد:
۱- {فرماندار} مسئول برقراري وحفظ نظم وامنيت (شهرستان ) است .
۲- هدايت وتشكيل مرتب جلسات شوراي تامين شهرستان ونظارت بر حسن اجراي مصوبات آن
۲-۱ – كليه ارگان هاي عضو شوراي تامين وساير دستگاههاي اجرايي {شهرستان } موظفند شوراي تامين ودستورات امنيتي { فرماندار} را اجرا نمايند ورويداد هاي امنيتي وسياسي را به {فرماندار} گزارش نمايند با متخلفين برابر مقررات رفتار خواهد شد .
۳- پيش بيني وپيشگيري معضلات امنيتي {شهرستان} تعيين وتدوين اولويت ها وسياست هاي امنيتي وتعيين حدود وظايف واختيارات امنيتي كليه ادارات شهرستان در چارچوب وظايف قانوني آنها .
۴- فراهم آوردن موجبات اجراي طرح ها وسياست هاي عام امنيتي وانتظامي ، مصوبات مراجع قانوني ، دستور العمل ها وابلاغيه هاي امنيتي.
۵- {پيشنهاد } تشكيل موقت يا دائم ويا انحلال رده انتظامي در سطح {شهرستان} در چهار چوب قوانين ودستور العمل هاي مربوطه
۶- نظارت بر حسن اجراي قوانين ومقررات راهنمايي ورانندگي ، گذر نامه ووظيفه عمومي
۷- جلوگيري از هرگونه تردد ونقل وانتقالات غير مجاز در چهارچوب سياست ها وخط مشي هاي مصوب
۸- برنامه ريزي ، هدايت وايجاد هماهنگي هاي لازم در خصوص مبارزه با مواد مخدر ، قاچاق سلاح ، مواد منفجره ،كالا وارز
۹- نظارت بر حسن اجراي قوانين ومقررات مربوط به تردد، اقامت ، تابعيت ، استملاك وساير امور مربوط به اتباع ونمايندگي هاي خارجي ، پناهندگان معاونين ، مهاجرين وآوارگان .
۱۰-    فراهم آوردن موجبات تشكيل وتقويت شوراهاي اسلامي به منظور جلب مشاركت همه جانبه مردم {شهرستان} در امور مشاركت پذير وسازماندهي مطلوب آن واعمال نظارت بر شوراهاي فوق در چهارچوب قوانين
۱۱-    تشكيل وهدايت شوراهايي كه مسئوليت آنها بر عهده {فرماندار } مي باشد مانند شوراي آموزش وپرورش ، شوراي حفاظت از منابع طبيعي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر ، ستاد تنظيم بازار ، شوراي اداري و... ورعايت تصميمات متخذه شوراهاي مذكور طبق قوانين ومقررات مربوطه
۱۲-   ايجاد زمينه هاي لازم براي تاسيس وتوسعه مجامع وتشكل هاي گوناگون فرهنگي ، اجتماعي ، سياسي وتخصصي ونظارت بر فعاليت هاي آنها به منظور گسترش مشاركت هاي مردمي در همه زمينه ها ونهادينه شدن آزادي هاي سياسي واجتماعي .
۱۳-   {اجرا} ونظارت بر همه پرسي وكليه انتخاباتي كه به موجب قانون برگزار مي گردد.
۱۴-  انجام مطالعات و{ارائه پيشنهاد در خصوص } تقسيمات كشوري
۱۵-    نظارت بر حسن اجراي امور مربوط به ثبت احوال
۱۶-  ايجاد زمينه مناسب جهت رشد وارتقاء فرهنگي ، سياسي ، اقتصادي واجتماعي بانوان وايجاد هماهنگي بين دستگاههاي يربط ونظارت بر فعاليت هاي آنها
۱۷-    فراهم آوردن زمينه هاي مناسب براي رشد وپيشرفت وگسترش آموزش وپرورش ، ورزش همگاني بهداشت عمومي ، آموزش عالي وتحقيقات
۱۸-   حفظ وحراست از ارزش هاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران وگسترش فرهنگ اصيل اسلامي
۱۹-    هدايت وهماهنگي اقدامات مربوط به پيشگيري از منكرات ومفاسد اجتماعي
۲۰-    فراهم آوردن زمينه هاي عدالت اجتماعي وفقر زدايي
۲۱-   اتخاذ تدابير واعمال هماهنگي لازم به منظور پيشگيري ، كنترل ومهار بحران هاي ناشي از حوادث وبلاياي طبيعي از قبيل سيل وزلزله
۲۲-  نظارت بر امور ايثارگران وخانواده هاي معظم شهداء
۲۳-   هماهنگي ونظارت بر مسائل رفاهي كاركنان دولتي وهماهنگ نمودن امور رفاهي آنان
۲۴- نظارت بر حسن اجراي قوانين ومقررات
۲۵-  نظارت وبازرسي از كليه ارگان هاي موضوع ماده ۱ اين مصوبه اعم از ادارات وموسسات وشركت هاي دولتي وساير دستگاههايي كه به نحوي از بودجه عمومي دولت استفاده مي كنند ونيز نهاد هاي انقلاب اسلامي ، نيروي انتظامي ، شوراهاي اسلامي شهر وروستا ، شهرداري ها وموسسات عمومي غير دولتي بجز مواردي كه به حكم قانون مستثني شده باشد وهمچنين مراقبت در رفتار واعمال كليه كاركنان ارگان هاي مذكور
۲۶-   ارزشيابي عملكردمديران بر اساس مصوبات ودستور العمل هاي مراجع ذي صلاح
۲۷-  فراهم آوردن زمينه همكاري وايجاد هماهنگي بين فعاليت هاي دستگاههاي دولتي ، سازمانهاي محلي ، نهادهاي انقلاب اسلامي ، شوراهاي محلي در چارچوب قوانين ومقررات مربوطه
۲۸-    نظارت ومراقبت در اجراي برنامه هاي عمراني (ملي ، استاني) و درصورت لزوم دادن تذكر به مسئولين اجرايي ويا اعلام مراتب به سازملن و{اداره كل } مربوطه در جهت رفع نواقص احتمالي
۲۹- نظارت بر حفظ وحراست از منابع طبيعي ومحيط زيست واستفاده بهينه از منابع وامكانات بالقوه وموجود {شهرستان}
۳۰-   شناسايي استعداد هاي منطقه وتعيين نيازمندي هاي {شهرستان} وتصميم گيري ، هماهنگي وهدايت برنامه ريزي ودرخواست بودجه براي {شهرستان} با تاكيد بر اولويت هاي توسعه منطقه در چارچوب سياست ها وراهبردهاي توسعه ملي
۳۱-   هدايت وهماهنگي فعاليت هاي بانكي وتعيين اولويت ها در اعطاي تسهيلات تكليفيبانكي در چهار چوب سياست ها وبرنامه هاي توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي كشور وتشويق سرمايه گذاران از طريق تشكيل موسسات اعتباري غير دولتي وجذب سرمايه هاي محل وسوق دادن آن ها به سمت فعاليت هاي توليدي وعمراني
۳۲-    اجراي ساير وظايفي كه در {شهرستان} از طريق مراجع ذي صلاح بر عهده {فرماندار} محول مي گردد مانند طرح ملي آمارگيري، سرشماري وآمار گيري كارگاهي ، ريشه كني فلج اطفال و...
ماده ۸ –نصب مديران شهرستان ومسئولين نهاد هاي انقلاب اسلامي ، فرمانده انتظامي ونماينده صدا وسيما توسط مديران كل با هماهنگي { فرماندار} صورت مي گيرد.
تبصره ۲ ماده ۱۰ – عزل وتغيير روسا ومسئولين ادارات وشهرستان توسط مقام هاي مجاز دستگاههاي ذي ربط با اطلاع فرماندار صورت مي گيرد.
ماده ۱۱- كليه روساي ادارات ويا بالاترين مقام اجرايي در شهرستان وفرمانده منطقه انتظامي موظفند عدم حضور خود را در محل خدمت به اطلاع فرماندار برسانند وجانشين موقت خود را به وي معرفي نمايند.
ماده ۱۲ – در مواردي كه {فرماندار} حضور رئيس اداره اي را در {شهرستان} در زمان معين ضروري بداند مدير يا رئيس اداره موظف است از مرخصي يا ماموريت در آن زمان صرف نظر نموده ودر محل خدمت حضور يابد.
ماده ۱۶ – {فرماندار} مي تواند در اجراي وظايف واحد هاي اجرايي در {شهرستان} كه به نحوي با برنامه هاي توسعه وسياست هاي عمومي ومسائل امنيتي وآرامش عمومي مرتبط است وهمچنين ايجاد هماهنگي بين واحدهاي مذكورواستفاده بهينه از امكانات آنها با رعايت قوانين ومقررات مبادرت به تهيه وابلاغ دستورالعمل هاي اجرايي نمايد.
ماده ۱۷ – كليه واحد هاي قضايي در {شهرستان} موظفند در خصوص مسائلي كه به نحوي با آرامش وامنيت عمومي {شهرستان} مرتبط مي باشد هماهنگي هاي لازم را با فرماندار معمول دارند آئين نامه اجرايي در اين رابطه توسط امور اداري واستخدامي كشور با همكاري وزارت كشور ووزارت دادگستري تهيه وبه تصويب شوراي عالي اداري خواهد رسيد.
ماده ۱۸ – كليه دستگاههاي اجرايي موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند كه {فرماندار}از ماموريت هاي سازماني واقدامات به عمل آمده وآخرين دستور العمل ها وضوابط وبخش نامه هاي صادره آگاهي داشته باشد. كليه شوراها ، ستادها ومجامعي كه براي هماهنگي انجام وظايف دستگاهها اجرايي در {شهرستان} طبق قوانين ومقررات تشكيل مي گردد زير نظر {فرماندار} فعاليت خواهند نمود.
ماده ۱۹ -  واحد هاي اجرايي {شهرستان} موظف به ارائه گزارش عملكرددوره اي خويش به {فرماندار} مي باشند {فرماندار} مي تواند در صورت لزوم حسب مورد خارج از دوره مزبور نيز از واحد هاي {شهرستاني} گزارش امور مربوطه را دريافت نمايد.
ماده ۲۲ – به منظور فراهم ساختن زمينه مناسب جهت هماهنگي بين فعاليت هاي مختلف وافزايش قابليت ها كارايي دستگاههاي اجرايي وتحقق سياست هاي عمومي وبرنامه هاي توسعه در {شهرستان} شوراي اداري شهرستان به رياست {فرماندار} تشكيل مي گردد تركيب ، وظايف ، اختيارات، ونحوه كار شوراي مذبور بر اساس آئين نامه اي خواهد بود كهتوسط سازمان امور اداري واستخدامي كشور با همكاري وزارت كشور تهيه وبه تصويب شوراي عالي اداري خواهد رسيد.
ماده ۲۳ – انجام مراسم تشريفات ( استقبال ، پذيرايي ، مشايعت) از مقامات عالي رتبه داخلي وخارجي كه رسما به {شهرستان} سفر مي نمايند به عهده فرماندار مي باشد.

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1403/01/11