تقسیمات شهرستان

- بر اساس آخرين تقسيمات سياسي شهرستان لردگان داراي پنج شهر لردگان،آلوني، منج و مالخليفه و سردشت و پنج بخش به نامهاي مركزي، منج، فلارد، خانميرزا، رودشت و دهستانهاي سردشت، دودرا، ريگ، ميلاس، ارمند، خانميرزا، جوانمردي، فلارد،پشتكوه، منج و بارز با تعداد ۳۶۳روستا حدود 45 درصد روستاهای استان (۶۴ روستا فاقد سکنه) مي‌باشد.